Tamiya 1/35 T-34/76 “ChTZ” version, 1943 production